This category can only be viewed by members.
  1. Domů
  2. Databáze
  3. Předplatné
This category can only be viewed by members.

Čestnost

ČESTNOST Čestnost, také označována jako poctivost, je kompetencí, která se projevuje maximálně korektním přístupem k ostatním lidem, k morálním a mravním zásadám a snahou o to, jak být druhým co nejvíce prospěšný. Čestný člověk je upřímný, poctivý a nezneužívá situace ve svůj prospěch. Bere ohledy na druhé. Důležité je pro něj dodržování společenských norem a hodnot, pravidel a morálky.  Přerostlá Pomáhá druhým lidem na úkor […]
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Emoční stabilita

EMOČNÍ STABILITA Emoční stabilita se projevuje jako vyrovnanost nálad a emočního prožívání člověka. Díky této stabilitě je ostatním umožněno předvídat reakce emočně stabilního člověka. Emočně stabilní lidé jsou tedy vyrovnaní, zpravidla nevykazují nečekané náhodné změny chování či sklony k extrémnímu jednání. Obvykle nepodléhají zkratovitým řešením, zvládají stres i neočekávané situace, nevykazují známky emoční lability a mají zdravé sebevědomí. Dokážou...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Rozhodnost

ROZHODNOST Rozhodnost je kompetence, která se projevuje odhodlaností a pohotovostí v rozhodování. Rozhodný člověk je schopen rychle a bez váhání určit cíl a prostředky k jeho dosažení. Dovede zvážit alternativy a rozhodnout se pro tu aktuálně nejvhodnější, která přispěje k přiblížení se stanovenému cíli či jeho dosažení. Svojí rozhodností je člověk schopen a ochoten převzít odpovědnost za své...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST Zodpovědnost jako projev vědomé povinnosti je kompetence, která spočívá v uvědomělém, svědomitém a přívětivém postoji k povinnostem, závazkům a činnostem, které člověk zastává či vykonává. Jedná se o odpovědnost za vlastní rozhodnutí a vlastní život včetně ochoty přijmout následky vlastních rozhodnutí. Zodpovědnost se tak může odrážet v rovině pracovní, osobní i rodinné. Osobní zodpovědnost (jako...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Naslouchání

NASLOUCHÁNÍ Jedná se o kompetenci spočívající ve vědomém, pozorném a aktivním naslouchání svému protějšku. To vyžaduje trpělivost a ochotu vyslechnout druhého a porozumět mu. Naslouchající člověk dává pozor, co mu druhý říká, a snaží se pochopit jeho stanovisko. A to i v případě, že s ním sám nesouhlasí. Pozorně, korektně a aktivně vstupuje do komunikace...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Sebevědomí a sebedůvěra

SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRA Pod pojmem sebevědomí si lze představit vědomí vlastní identity. Tedy vědomé přijetí toho, kým člověk je po všech stránkách. Je to uvědomění si života, vnímání pocitů a emocí, reflexe kompetencí, našich silnějších i slabších stránek. Tato kompetence umožňuje zdravě vnímat vzpomínky, znalosti, dovednosti i zkušenosti. To vše je autenticky přijímáno, aniž by měl...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

G faktor

G FAKTOR G faktor je zkratkou pro General faktor (obecný faktor). Jedná se o faktor, který určuje obecnou inteligenci člověka. Tato kompetence je nám vrozená. G faktor nám umožňuje rozlišovat detaily, řešit komplikace, vstřebávat nové informace apod. K základním charakteristikám lidského intelektu patří, že díky němu člověk dokáže rozlišovat stejné, podobné a rozdílné věci. G faktor...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Komunikativnost

KOMUNIKATIVNOST Komunikativnost je kompetence projevující se otevřeností a bezproblémovostí v interakci s ostatními lidmi a zároveň ochotou vytvářet s druhými vztahy. Je typická přímými, jasnými a srozumitelnými sděleními. Ta mohou být verbální i neverbální povahy. Důležitý je příjemný pocit na straně komunikujícího. Zdravě komunikativní člověk jasně formuluje své myšlenky, dokáže aktivně naslouchat druhým, přiměřeně se prosadit...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Orientace na výsledek

ORIENTACE NA VÝSLEDEK Orientaci na výsledek bychom mohli označit také jako aktivní cílevědomost. Jedná se o touhu dosáhnout určitého stavu či situace. Cílevědomý člověk si je svých cílů vědom. Aktivně cílevědomý člověk si stanovuje milníky, kterých chce dosáhnout, což mu umožní volit dílčí kroky a plánovat tak svůj postup. Tento člověk se zaměřuje na budoucnost...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Angažovanost

ANGAŽOVANOST Pro angažovanost je typická aktivita, zájem a touha být něčeho součástí (např. pracovního týmu, projektu, skupiny, nápadu, hnutí). Tato vlastnost má velmi blízko k motivaci a cílevědomosti, má vliv na sebedůvěru člověka a na jeho zodpovědnost. Angažovaný člověk se hojně účastní dění a aktivně se projevuje, má zájem o sebeprosazení a vyjádření vlastního názoru...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Proklientský přístup

PROKLIENTSKÝ PŘÍSTUP Proklientský přístup spočívá v principu, že každý, s kým probíhá jednání, může být klient. Základním předpokladem této kompetence je uvědomění si, že jsme na světě od toho, abychom druhým byli prospěšní. Abychom jim sloužili v tom nejčistším slova smyslu. Klient má právo něco chtít a druhá strana má povinnost zjistit, co skutečně potřebuje, aby mu...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Týmovost

TÝMOVOST Týmovost jako kompetence vyjadřuje tendenci člověka vyhledávat sociální skupiny a vstupovat do nich. Dále také upřednostňovat týmovou či skupinovou práci a prosazovat skupinové řešení problémů před prací individuálního charakteru. Kompetentní týmový člověk (často nazývaný „týmový hráč“) má předpoklady k efektivní práci v týmu. Má sklony uzavírat kompromisy či dohody tak, aby všichni členové skupiny byli spokojeni....
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Důvěra v úspěch

DŮVĚRA V ÚSPĚCH Člověk, který má velkou důvěru v úspěch, věří, že jeho snaha povede k žádoucím výsledkům. Může být zároveň vysoce cílevědomý, v tom případě však své cíle volí uvážlivě v závislosti na svých schopnostech a dovednostech. Pro tohoto člověka je typický optimismus a pozitivní uvažování v souvislosti s plněným úkolem či aktivitou. Jde...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Ambicióznost

AMBICIÓZNOST Člověk s touto kompetencí čelí s odvahou a otevřeností novým výzvám a zvládá překážky. Nebojí se neznámého, a naopak k němu přistupuje aktivně. Nezažívá úzkost či obavy z budoucí situace, ale s důvěrou v pozitivní vývoj směřuje dále. Aktivně se angažuje v nových situacích a vstupuje do nových interakcí s ostatními. Ambicióznost může existovat i bez racionálního...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Tvořivost

TVOŘIVOST Tvořivost je kompetencí projevující se snahou něco vytvořit, vymyslet, navrhnout či vylepšit. Takto kompetentní člověk má smysl pro tvoření originálních nápadů či řešení problémů, které jsou současně užitečné společnosti. Tvořivá myšlenka je tak unikátní a zároveň využitelná v praxi. Být kreativním člověkem znamená umět se ponořit do problému, nacházet širší souvislosti a zároveň zůstávat...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Operativní plánování

OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ Operativní plánování umožňuje vedoucímu efektivně plánovat jak svoje vlastní činnosti, tak i činnosti druhých s ohledem na aktuální potřeby organizace. A to i za předpokladu, že je úkol komplikovaný a pro jeho splnění je nutno projít řadou dílčích kroků. Člověk s touto kompetencí také umí rozpoznat odchylky od plánu, na které pak umí pružně reagovat. Díky...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zadávání úkolů

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ Zadávání úkolů spočívá v tom, že lidé s touto zdravě nastavenou kompetencí zadávají úkoly jasně a jednoznačně. Zároveň podávají vysvětlení, jaký má mít úkol smysl i očekávaný výsledek. Zadávají je s ohledem na aktuální úroveň kompetencí člověka, který má úkol splnit, a jeho způsobilost dokážou objektivně vyhodnotit. Umí tak vždy určit, komu úkol přidělit, a to...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Kontrolování výsledků a poskytování zpětné vazby

KONTROLOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Tato kompetence se projevuje tak, že člověk ve vedoucí pozici vždy kontroluje zadané úkoly. Dělá to pravidelně a dokáže vyhodnotit situaci v jednotlivých činnostech. Zpětnou vazbu předává konstruktivní formou s důrazem na využití principů nenásilné komunikace. Důležité je umět popsat konkrétní projevy chování a jednání, aby daný člověk věděl, co je...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Přijímání zpětné vazby

PŘIJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Člověk s rozvinutou kompetencí přijímání zpětné vazby je schopen otevřeně vyslechnout zpětnou vazbu od druhého. Tuto zpětnou vazbu ihned neodmítá ani jinak nehodnotí, a pokud má tendenci reagovat obranně, dokáže změnit způsob svého chování. Aktivně si o zpětnou vazbu říká. Tato kompetence mu umožňuje vidět, co je na zpětné vazbě přínosné a může...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Objektivní odměňování a trestání

OBJEKTIVNÍ ODMĚŇOVÁNÍ A TRESTÁNÍ Se zdravou kompetencí objektivního odměňování a trestání vedoucí umí rozlišovat, co je jeho subjektivní hodnocení a co je objektivní pohled na výsledky pracovníka. Dokáže zhodnotit výkon pracovníka a následně jej odměnit nebo potrestat. Odměna či trest se pak váží ke konkrétním projevům chování, které má být podporováno nebo naopak potlačováno. V této...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedení porad

VEDENÍ PORAD Člověk se zdravě rozvinutou kompetencí vedení porad má vhodně nastavenou frekvenci i účast jednotlivých členů týmu na poradách. Má rozvinutou dovednost moderovat a vést poradu takovým způsobem, že je naplněn její účel. Dopomáhá mu k tomu fakt, že zná a využívá různé techniky pro práci se skupinou. Dbá na připravenost každého člena porady a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Stanovování priorit

STANOVOVÁNÍ PRIORIT Kompetence stanovování priorit spočívá v tom, že člověk umí rozlišit různou úroveň důležitosti úkolů. Předchází tomu pravidelné získávání přehledu o aktuálním stavu a využívání všech dostupných informací a ostatních zdrojů. Pokud potřebné informace nemá, žádá o ně na správných místech. Takto kompetentní osoba má nastaveny a odsouhlaseny hlavní priority týmu, o kterých včas...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Využívání zdrojů

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ Vedoucí se zdravě rozvinutou kompetencí využívání zdrojů dokáže rozlišit, jaké zdroje v konkrétní situaci využít, a je aktivní a otevřený v hledání nových zdrojů. Ke zdrojům přistupuje s důrazem na šetrnost, hospodárnost a trvale udržitelný rozvoj. Zamýšlí se nad nimi už při plánování a stanovování požadovaných výsledků a díky tomu umí zhodnotit smysluplnost úkolů. Dovede vidět...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Taktické plánování

TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ Kompetence taktického plánování umožňuje manažerovi být ve spojení s vizemi jak krátkodobého, tak střednědobého charakteru. Díky tomu může volit vhodnou taktiku plánování tak, aby docílil jejich naplnění. Plně kompetentní manažer v taktickém plánování umí ve svém přístupu zohlednit stav a kondici celého týmu, aby byl naplněn cíl. Současně je schopen o svých cílech komunikovat jednoznačně a srozumitelně,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Delegování

DELEGOVÁNÍ Tato kompetence spočívá v uvědomění si důležitosti aktivního přesouvání činností, u kterých daný člověk opakovaně prokázal svoji kompetentnost a dosáhl požadovaného výsledku. Při delegaci na jinou osobu si takto kompetentní manažer ověřuje, že zaměstnanec rozumí smyslu i výsledku delegované činnosti a orientuje se v tom, jak k úkolu přistoupí a dokáže jej provést. Dále také manažer při delegaci...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Přizpůsobivost

PŘIZPŮSOBIVOST Tato kompetence se projevuje jako pružnost a flexibilita v myšlení, cítění i konání. Jedná se o kompetenci pružně se přizpůsobovat nově vzniklým situacím za vysoké otevřenosti vůči změně, či dokonce vyhledávání i vyvolávání změn a novinek. Přizpůsobivý člověk se rychle adaptuje na změny ve svém prostředí. Opakem přizpůsobivosti je rigidita, až ortodoxnost, kdy člověk vyžaduje...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Přesvědčivost

PŘESVĚDČIVOST Přesvědčivost se jako kompetence projevuje v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Přesvědčivý člověk umí vlivně argumentovat a vystupovat tak, že na druhé působí věrohodně. Udává pádné a průkazné informace pro podporu svých tvrzení. Díky této své kompetenci může na druhé působit jako vlivný a schopný člověk. Plně kompetentní přesvědčivý člověk dovede v rámci svého působení...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Mentoring

MENTORING Kompetence mentoringu poskytuje manažerovi dovednost zjistit aktuální úroveň kompetencí a potřeb druhého člověka a zvolit tak k němu ten nejvhodnější přístup, který bude daného člověka optimálně rozvíjet. Takový manažer nejen že rozumí principům vzdělávání, rozvoje i učení se a dokáže je tak zohlednit ve vlastním přístupu k lidem, ale také výborně ovládá principy konstruktivní komunikace. To...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Koučování

KOUČOVÁNÍ Kompetence koučování spočívá v tom být pozorný a vnímavý vůči druhému člověku. Plně kompetentní osoba rozumí základům lidské psychiky a skvěle ovládá principy konstruktivní komunikace, naslouchání a má způsobilost koučovat. Umí vytvořit prostor pro získání uvědomění a extrakci zkušeností. Dokáže také na potřebnou dobu upozadit své vlastní prožívání či myšlenky, zaměřit se na potřeby druhého...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Strategické plánování a organizování

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ Kompetence strategického plánování a organizování umožňuje pracovat s vizemi i strategiemi zejména dlouhodobého horizontu. Zahrnuje i možná rizika, pro která jsou připravené scénáře vhodných reakcí. Osoba s rozvinutou kompetencí strategického plánování a organizování komunikuje takovým způsobem, že cíle jsou vyjádřeny srozumitelně a jasně tak, že každý ví, co má dělat a proč. Zároveň...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vytváření designu prostředí

VYTVÁŘENÍ DESIGNU PROSTŘEDÍ Tato kompetence spočívá v tom, že člověk rozvinutý ve vytváření designu prostředí vytváří na základě smyslu, mise, vize a hodnot organizace takové klima, které je s organizací v souladu. Dovede pojmenovat hodnoty a projevy, které mají prostředí formovat. Svým chováním zároveň ztělesňuje principy, jaké má dané prostředí být, a ostatní tak vede k tomu, aby...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Challenging

CHALLENGING Challenging je kompetence, která člověku umožňuje vést provokativní konverzaci takovým způsobem, aby dokázal lidi kolem sebe rychle a efektivně dostat k podstatným tématům a zároveň podněcoval jejich ochotu opouštět vlastní komfortní zónu se zájmem a zvídavostí. Takový člověk dovede dlouho mlčet a je připravený čelit pocitům nepohodlí u druhého člověka. Zároveň umí vyvažovat svůj přístup...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Asistent CEO

Smysl role Tato role existuje proto, aby zajišťovala administrativní podporu ředitele společnosti tak, aby se sám mohl soustředit na samotné řízení organizace. Asistent zpracovává širokou škálu administrativních agend a funguje jako „pravá ruka“ CEO organizace. Svojí činností například podporuje hladký chod administrativy, organizuje kalendář ředitele a pomáhá s vedením komunikace. Činnosti Zajištění administrativy JE POVINEN: Připravovat...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Copywriter

Smysl role Role existuje proto, aby svojí činností přímo podporovala marketingovou a PR propagaci organizace. Copywriter zajišťuje psaní článků, příspěvků a dalších formátů psaného textu, které mají za cíl naplnit konkrétní účel stanovený zadavatelem (v souladu s marketingovými a PR cíli organizace). Copywriter zabezpečuje, aby texty, které píše, byly pro cílovou skupinu čtenářů relevantní, srozumitelné a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Auditor

Smysl role Pracovní pozice auditora existuje proto, aby nezávisle ověřovala, zda uvedené údaje podávají věrný a pravdivý obraz o organizaci či její části, výsledcích a tocích a zda jsou tyto aspekty v souladu s předepsanými pravidly a předpisy danými českým zákonem, konsekventně s obvyklým způsobem lege artis. Činnosti Příprava na audit JE POVINEN: Naplánovat efektivní průběh...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

CEO

Smysl role Role existuje proto, aby zabezpečovala trvale udržitelnou a ekonomicky ziskovou organizaci. Dále tato role existuje proto, aby zabezpečovala, že společnost přitahuje ty správné hodnotově orientované klienty, spolupracovníky i dodavatele mimo jiné i díky tomu, že vytváří efektivní marketingové a PR aktivity. Také proto, aby zajišťovala nadstandardní vztahy jak uvnitř společnosti, tak i se...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Daňový specialista

Smysl role Role daňového specialisty existuje proto, aby zajistila plnění daňových a dalších povinností organizace s tímto tématem souvisejících. Specialista zajišťuje aplikaci daňových zákonů, koordinaci daňových řízení a jednotlivých úkonů ke splnění daňových povinností. Řeší daňové nesrovnalosti a obhajuje zvolené postupy ve správním řízení. Zajišťuje metodické výklady k uplatňování zákonů. Komunikuje se správcem daně a poskytuje...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Expert na multimediální záznamy

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila zhotovení multimédií (fotografií, videí, zvukových stop apod.) – dále jen expert – na základě zadání a v souladu s účelem, který mají zadavateli přinést. Expert svým kreativním přístupem ztvárňuje vhodnou formou zadání a zajišťuje, že má všechny potřebné zdroje pro vyhotovení díla. Zodpovídá za hladký průběh tvorby a výslednou podobu...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Fakturant

Smysl role Fakturant existuje ve společnosti pro to, aby byl zajištěn hladký a správný průběh odchozí i příchozí fakturace. Náplní této role je především zpracování příchozích faktur, jejich evidence, vystavování faktur a jejich řádná archivace. Fakturant zajišťuje vhodná vstupní data pro vytvoření a zpracování faktur, vystavuje faktury a zasílá je odběratelům. Dále také vypracovává prvotní...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Finanční ochránce firmy

Smysl role Role finančního ochránce firmy existuje proto, aby zabezpečila organizaci pro případy neočekávaných událostí, které by mohly mít negativní dopad na chod firmy. Finanční ochránce zajišťuje pojištění majetku firmy, stará se o správné nastavení a splácení úvěrů, zajišťuje výhodné investice a spravuje bankovní účty firmy. Svojí činností zajišťuje v uvedených oblastech podmínky co nejvýhodnější pro...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Jednatel

Smysl role Smyslem této role je, aby jednala jménem společnosti, přičemž podstatou tohoto jednání je spolurozhodování o společnosti v důležitých krocích. Dalším směrem jednání této role je zastupování organizace vůči orgánů veřejné moci. K dalším podstatným činnostem patří oblast ekonomického a obchodního směřování společnosti, ve kterém ze své role udává směr, jenž je posléze naplňován exekutivními orgány...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Kontrolor kvality

Smysl role Tato role existuje proto, aby společnost interně i externě produkovala maximální kvalitu služeb či produktů. Kontrolor kvality zajišťuje kontrolu a dodržování pracovních postupů, podílí se na analýze příčin chyb či nesrovnalostí a provádí výstupy kontroly kvality s doporučenými závěry směřující ke zvyšování kvality. Dále kontroluje dodržování systému řízení, provádí interní i externí audity či...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Koordinátor projektu

Smysl role Koordinátor projektu svojí činností zajišťuje, aby proběhla specifická realizace pro klienta úspěšně v souladu se zadáním a k jeho spokojenosti. Koordinátor plánuje realizaci, dohlíží nad jejím postupem, spolupracuje s ostatními rolemi, komunikuje s klientem a vyhodnocuje úspěšnost provedené realizace s ohledem na původní plán. V neposlední řadě také popisuje, zefektivňuje a aktualizuje postupy související s realizací. Činnosti Plánování realizace JE...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Logistik

Smysl role Smyslem role logistika je, aby optimalizoval materiálový tok z výroby, ve skladování i v transportu a organizace tak byla schopná dodávat produkty a služby svým odběratelům v očekávaném čase a řádnou kvalitou. Svojí činností logistik zajišťuje dopravu zboží k zákazníkům společnosti, zaměřuje se na efektivitu procesů souvisejících s dopravou a vede příslušnou evidenci všech dokumentů. Činnosti Optimalizace výrobních...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Marketingový analytik

Smysl role Role marketingového analytika existuje proto, aby analyzovala možnosti a potřeby trhu a pomocí těchto analýz nacházela nové klienty, aktualizovala přehled jejich potřeb, předkládala návrhy pro nové produkty či služby společnosti. Analytik zkoumá požadavky a potřeby zákazníků z pohledu vhodné cílové skupiny. Stejně tak sleduje i postavení společnosti na trhu v porovnání s konkurencí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Mluvčí

Smysl role Smysl této role spočívá především v jejím přesahu do oblasti mediální politiky. Mluvčí zastupuje společnost v očích veřejnosti, jménem společnosti k veřejnosti promlouvá různými formami komunikace a spolupodílí se tak na vytváření obrazu společnosti v očích veřejného mínění. K jeho základním povinnostem patří vytváření koncepce a strategie v celé této oblasti. Další důležitá činnost role mluvčího je i úloha...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Mzdový účetní

Smysl role Mzdový účetní v organizaci existuje proto, aby zajistil fungování společnosti z pohledu správně nastaveného a probíhajícího vyplácení mezd a jiných odměn zaměstnancům. Zodpovídá za to, že jsou včas, kvalitně a efektivně vykonávány všechny činnosti, které jsou spojené s výpočty a platbami mezd (platů) pro zaměstnance, výpočty odvodů a jejich správné a včasné úhrady včetně příslušné evidence....
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Nákupčí

Smysl role Mezi hlavní činnosti nákupčího patří zajištění celé oblasti dodávek materiálu, surovin, strojů či zboží takovým způsobem, aby vyjednal co nejvýhodnější podmínky pro společnost s ohledem na kvalitu a cenu. Během své činnosti vede poptávková řízení, vybírá dodavatele a uzavírá s nimi kontrakty. Mimo jiné se také stará o objednávkový systém, ve kterém objednávky vyřizuje a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Navolávač schůzek

Smysl role Navolávač schůzek zajišťuje, že je z kontaktů na potenciální zákazníky navoláno dostatečné množství schůzek tak, aby obchodníci měli možnost uzavřít potřebné množství obchodních případů. Svojí činností tak přispívá k získávání zákazníků a je zpravidla prvním kontaktem potenciálního zákazníka se společností. Z toho důvodu je důležité, aby dbal svým vystupováním na profesionalitu a vhodnou reprezentaci společnosti. Navolávač...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Obchodník lovec

Smysl role Smyslem této role je zajištění přísunu nových zákazníků do společnosti. Obchodník lovec zná velmi dobře produkty a služby společnosti, ví, kdo je její zákazník a kde jej najít. Aktivně usiluje o získávání nových zákazníků, navazuje nové vztahy a uzavírá obchody tak často, jak je to jen možné. Převážně působí v terénu u zákazníka. V neposlední...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Obchodník pečovatel

Smysl role Smyslem této role je zajištění nadstandardní péče o stávající klienty společnosti. Obchodník pečovatel má přehled o potřebách konkrétních zákazníků, o stavech jejich smluv i objednávek a pravidelně je kontaktuje za účelem rozvoje obchodního vztahu s cílem podpořit prodej u daného zákazníka. Obchodník se skvěle orientuje v produktech a službách společnosti, rozumí tomu, kdo je její...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Ochránce průmyslových vzorů a patentů

Smysl role Hlavní úlohou této role je zajišťování ochrany průmyslového vlastnictví. Také se stará o veškeré odborné činnosti a správu ve věcech průmyslového vlastnictví. K jeho důležitým funkcím patří vyřizování a vedení dokumentace, jakou jsou patentové přihlášky, přihlášky ochranných známek atd. Svým působením tak zajišťuje, že je veškeré know-how společnosti kvalitně a nadčasově chráněno před zneužitím...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Personalista

Smysl role Role existuje proto, aby byli do interních řad společnosti vybíráni kompetentní spolupracovníci tak, aby toto spojení bylo co nejvýhodnější a nejpřínosnější pro obě strany. Je strážcem firemní kultury, proto usiluje o co nejhlubší poznání osobnosti, kompetencí i hodnotové orientace uchazeče tak, aby mohlo dojít k efektivnímu a výsledky přinášejícímu spojení mezi ním, rolí,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pokladní

Smysl role Tato role zajišťuje příjem a výdej peněz z pokladny společnosti. Přejímá do pokladny hotovost od kompetentních osob a vyplácí hotovost k nákladům společnosti na základě jejich řádného schválení. Jejím úkolem je vedení požadované evidence a zajištění správnosti všech záznamů. Eviduje a kontroluje pokladní účetní doklady, připravuje doklady pro automatické zpracování a zabezpečuje bezpečnou archivaci všech...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pracovník expedice a skladu

Smysl role Role pracovníka expedice a skladu existuje proto, aby zajišťovala včasnou, řádnou a kompletní expedici zboží na základě objednávky odběratele společnosti. Jejím smyslem je to, aby se objednané zboží dostalo k zákazníkům v očekávaném stavu a termínu a organizace tak dlouhodobě naplňovala jejich potřeby a prosperovala. Dále je jejím smyslem, aby pečovala o řádný a přehledný stav...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Právník

Smysl role Hlavní úlohou této role je poskytování právních rad, zajištění souladu ve fungování společnosti z pohledu práva a zastupování společnosti v rámci soudních řízení, mediací či arbitráží. Právník zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti. Věnuje se právním rozborům a vytvoření stanovisek, sepisuje listiny. Poskytuje veškerý právní servis, který je pro organizaci potřebný a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Prokurista

Smysl role Prokurista je role, která má zmocnění k celé řadě úkonů. Tzv. prokura je součástí zákona o obchodních korporacích a díky ní bývá prokurista zplnomocněn k takovým činnostem, ke kterým by byl jinak nezbytný podpis jednatele firmy. Prokurista jedná jménem společnosti a zastupuje ji v některých úkonech. Činnosti Zastupování společnosti v jednáních JE POVINEN: Účastnit se smluvených...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Recepční

Smysl role Recepční svojí činností zásadně přispívá k funkčnímu chodu společnosti po provozní a administrativní stránce. Zajišťuje, že jsou k dispozici všechny potřebné materiály provozního charakteru tak, aby pracovníci mohli řádně vykonávat svoji práci. Stará se o předávání informací, komunikaci s klienty i dodavateli. V neposlední řadě zajišťuje hladké naplánování schůzek i jejich řádnou evidenci. Činnosti Zpracování pošty JE...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Servisní technik

Smysl role Role servisní technik existuje proto, aby zajistila servisní a poradenskou činnost zákazníkům společnosti při využívání jejích produktů či služeb. Mezi činnosti jeho práce patří mimo jiné zabezpečení servisní činnosti, provádění montáže a instalace výrobků u zákazníků, jejich uvedení do provozu. Může také sbírat podklady k reklamačním stížnostem zákazníků, o své práci vede příslušnou...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Specialista marketingu

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila naplňování strategického plánu organizace skrze marketingové aktivity, jejichž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, jejích konkrétních produktů a služeb. Specialista marketingu pečuje i o značku firmy, dostává ji do povědomí zákazníků i širší veřejnosti za účelem zvýšení prodeje. Komplexně zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamními,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Specialista pro rozvoj dodavatelů

Smysl role Specialista pro rozvoj dodavatelů je zodpovědný za rozvoj a vzdělávání důležitých dodavatelů společnosti tak, aby byla zajištěna podpora pro zvýšení kvality dodávaných produktů či služeb ze strany dodavatele. Má na starost mapování, analýzu a nastavení procesů rozvoje ve vztahu k dodavatelům. Úzce spolupracuje s realizační částí společnosti i s ostatními rolemi z oddělení kvality, aby měl co...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Specialista produktů a služeb

Smysl role Role produktového specialisty existuje proto, aby byla zajištěna tvorba koncepce firemních produktů a služeb, jejich implementace a následné úpravy a aktualizace v závislosti za zpětné vazbě získané od zákazníků společnosti. Specialista produktů a služeb řeší kompletní životní cyklus daného produktu či služby, navrhuje a následně zajišťuje úpravy parametrů dle požadavků trhu, aby tak produkt...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce banky znalostí

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila aktuální databázi know-how organizace v optimálním prostředí/systému či aplikaci. Pečuje o to, aby si každý pracovník organizace uvědomoval význam sdílení know-how s důrazem na jeho zachycení ve srozumitelném a přehledném systému. Podporuje napříč organizací pravidelné zaznamenávání znalostí, best practises, aktualizaci informací a jejich předávání mezi pracovníky. Díky svému působení umožňuje...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce certifikátů

Smysl role Smysl této role spočívá v zajištění všeho potřebného, aby byla zcela legitimní činnost společnosti dle právních či jiných požadovaných norem. Člověk, který se o certifikace dané společnosti stará, zajišťuje správnost, platnost a uspořádanost celého certifikačního systému společnosti a dbá, aby byly všechny dokumenty přehledně a správně uspořádány. Stejně tak dbá na jejich pravidelnou aktualizaci,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce databáze potenciálních zákazníků

Smysl role Správce databáze potenciálních zákazníků zajišťuje dostatečný přísun kontaktů na kompetentní osoby na straně zákazníka, se kterými lze jednat o koupi produktů či služeb společnosti. Svojí činností tak podporuje obchodníky a navolávače schůzek tím, že jim předává kompletní relevantní informace o potenciálních zákaznících a usnadňuje tak jejich oslovování. Správce databáze potenciálních zákazníků zná všechny...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce IS-IT

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila efektivně fungující technické (hardware, software i netware) zázemí firmy. Komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí. Zajišťuje kompletní podporu pracovníkům společnosti. Činnosti Správa operačních systémů a počítačových sítí JE POVINEN: Zajistit výběr, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí s ohledem...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce klientské komunity

Smysl role Role správce komunity klientů existuje v organizaci proto, aby skrze svoji činnost prohlubovala vztahy s klíčovými zákazníky společnosti, zajišťovala nadstandardní péči a tím podporovala stabilitu i rozšiřování zákaznického portfolia. Správce komunity klientů aktivně komunikuje s klíčovými klienty, organizuje jejich setkávání, spojení s kulturou organizace a rozvoj spojený s firemními produkty a službami. Činnosti Tvorba konceptu komunity klientů JE...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce kvalifikací

Smysl role Osoba kompetentní k vykonávání této role určuje a vyhodnocuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace pracovníků v daném odvětví a působení společnosti. Zajišťuje, že osoby pracující v dané společnosti tyto požadavky splňují. Domlouvá a řídí pak celý průběh získávání příslušné kvalifikace u konkrétní osoby a dbá, aby byla zajištěna veškerá potřebná dokumentace. Dohlíží také nad termíny...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce objektu a majetku

Smysl role Tato tole existuje, aby byly zajištěny dlouhodobě vhodné a uspokojivé podmínky objektu, ve kterém daná společnost sídlí. To zajišťuje správný chod firmy. Jeho úlohou je udržování fungujícího vybavení v celé budově, udržování čistoty, zajišťování drobných oprav a údržby. V neposlední řadě kontroluje a požaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí. Dále existuje proto, aby...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce organizačního systému

Smysl role Role existuje proto, aby svojí činností zajistila, že je v organizaci veden dostatečný a adekvátně detailní organizační systém, který napomáhá rozdělení odpovědností pracovníků, přesnému pojmenování očekávaných výsledků a předatelnosti procesů napříč organizací. Zajišťuje, že je vedený systém aktuální a využívaný napříč organizací. Správce organizačního systému rozšiřuje v organizaci povědomí o důležitosti vedení systému a rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce pohledávek po splatnosti

Smysl role Role správce pohledávek po splatnosti existuje proto, aby zajistila řádnou správu, evidenci a vyřizování pohledávek, které organizaci vzniknou. Jejím smyslem je co nejvíce snížit dopad vzniklých pohledávek tak, aby firma měla veškeré peníze řádně a včas. Správce pohledávek řídí celý proces spojený se správou pohledávek od prvotní reakce na vzniklou pohledávku, přes evidenci a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce PR

Smysl role Tato role existuje proto, aby zajistila informovanost zájmových skupin uvnitř organizace a napomohla k hlubšímu propojení zaměstnanců s identitou a cíli firmy stejně tak jako budování vztahů s veřejností. Sbírá dostupné informace o společnosti a značce, konzultuje vznik, realizaci PR strategie a vhodný výběr komunikačních kanálů, aby tak došlo k tomu, že společnost bude v očích...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce procesu stávání se zákazníkem

Smysl role Správce procesu stávání se zákazníkem v organizaci podporuje získávání zákazníků. Zná velmi dobře všechny aktuální produkty a služby společnosti, orientuje se v zákaznících (zná jejich potřeby a ví, jakým způsobem je organizace dokáže naplnit) a vytváří podpůrné podněty a materiály různého typu za účelem snazšího uzavření obchodu se zákazníkem. Pro tuto roli je velmi podstatná...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce veletrhů, výstav a kongresů

Smysl role Smyslem této role je podporovat marketing, PR a obchod společnosti díky zajištění zviditelnění organizace skrze její účast na veletrzích, výstavách a kongresech či jiných akcích, kde se koncentrují cílové skupiny klientů. Správce tak zajišťuje podporu prodeje produktů a služeb firmy včetně rozšiřování povědomí o značce společnosti. Skrze svoji činnost zastřešuje výběr vhodných akcí, vhodného...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Strážce firemní kultury

Smysl role Role existuje proto, aby svojí činností zajišťovala, že má organizace aktuální a pojmenované všechny základní prvky firemní kultury, a jako takové jsou dodržované napříč jednotlivými částmi organizace. Podporuje povědomí pracovníků o důležitosti firemní kultury a zajišťuje ve spolupráci s dalšími rolemi její manifest do fyzického prostředí organizace stejně jako do procesů jednotlivých oddělení. V neposlední...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Účetní

Smysl role Účetní zodpovídá za vedení účetnictví v příslušné účetní jednotce v souladu s obecně závaznými právními normami. Dále zabezpečuje veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím a zodpovídá za organizační a systematické vedení účtárny. Provádí účetní zápisy, shromažďuje a kontroluje účetní doklady. Svojí činností zajišťuje, že je všechno účetnictví vedeno přehledně, je snadno dohledatelné pro interní účely...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí financí

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí HR a komunikace

Smysl role Smyslem této role je, aby zajistila fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí kvality

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí marketingu

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí obchodu

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí PR

Smysl role Smyslem této role je, aby zajistila fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí realizace

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vlastník

Smysl role Role vlastníka organizace je tu proto, aby přinášela organizaci pevné základy v podobě smyslu její existence, základních pilířů jejího fungování, strategické záměry, zejména vize a strategické cíle. Vlastník firmy je osoba, která vložila do organizace základní kapitál, a má tím nad ní a jejím majetkem svrchované právo. Poznámka: u malých organizací zpravidla platí, že...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vrátný

Smysl role Vrátný existuje pro to, aby zajišťoval, že jsou do prostor společnosti vpuštěny jen osoby, které tam být vpuštěny mají. Svojí činností udržuje přehled nad tím, za jakým účelem dané osoby prostory společnosti navštěvují a tyto důvody aktivně ověřuje dle interních bezpečnostních postupů. Dále také informuje o návštěvnících pracovníky společnosti. V neposlední řadě také zpravidla...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zpracovatel stížností a reklamací

Smysl role Zpracovatel stížností a reklamací se orientuje ve všech produktech či službách společnosti, zná jejich základní charakteristiky, obvyklé termíny dodání, kvalitu a nejčastěji komunikuje s oddělením výroby. Zodpovídá za úspěšné vyřízení komunikace se zákazníky, a to obzvlášť v záležitostech stížností a reklamací tak, aby zákazník odcházel z komunikace s autentickým pocitem pochopení, uznání a spokojený s tím, že se o...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Ekonom

Smysl role Role ekonoma existuje proto, aby zajistila stabilní a funkční finanční zázemí společnosti. Ekonom dohlíží na finanční toky ve společnosti a jejich nastavení. Zpracovává finanční plány a rozpočty společnosti za účelem dosažení maximální hospodárnosti a ziskovosti společnosti. Dohlíží zejména na výdaje manažerským způsobem tak, aby vše odpovídalo ekonomickým záměrům společnosti. Činnosti Tvorba finančního plánování...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Kontrolní list

Tento dokument využíváme vždy, když potřebujeme zkontrolovat, zda postup popsaný ve směrnici, příslušná osoba (při delegování činnosti, při zaučování) zvládla správně a řádně. Existuje proto, abychom skrze něj zajistili kontrolu nad korektně ukončeným procesem zaučování. Kontrolní list obsahuje klíčové oblasti, na které se pracovníka potřebujeme zeptat, abychom zjistili, jak jim rozumí. Základní princip spočívá v tom,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Behavioralni Interview

Jak se dívat očima psychologa aneb behaviorální interview - postup pro jeho vedení.
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.
Další stránka »