1. Domů
  2. Databáze
  3. Kompetence

Angažovanost

ANGAŽOVANOST Pro angažovanost je typická aktivita, zájem a touha být něčeho součástí (např. pracovního týmu, projektu, skupiny, nápadu, hnutí). Tato vlastnost má velmi blízko k motivaci a cílevědomosti, má vliv na sebedůvěru člověka a na jeho zodpovědnost. Angažovaný člověk se hojně účastní dění a aktivně se projevuje, má zájem o sebeprosazení a vyjádření vlastního názoru...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Ambicióznost

AMBICIÓZNOST Člověk s touto kompetencí čelí s odvahou a otevřeností novým výzvám a zvládá překážky. Nebojí se neznámého, a naopak k němu přistupuje aktivně. Nezažívá úzkost či obavy z budoucí situace, ale s důvěrou v pozitivní vývoj směřuje dále. Aktivně se angažuje v nových situacích a vstupuje do nových interakcí s ostatními. Ambicióznost může existovat i bez racionálního...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Čestnost

ČESTNOST Čestnost, také označována jako poctivost, je kompetencí, která se projevuje maximálně korektním přístupem k ostatním lidem, k morálním a mravním zásadám a snahou o to, jak být druhým co nejvíce prospěšný. Čestný člověk je upřímný, poctivý a nezneužívá situace ve svůj prospěch. Bere ohledy na druhé. Důležité je pro něj dodržování společenských norem a hodnot, pravidel a morálky.  Přerostlá Pomáhá druhým lidem na úkor...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Delegování

DELEGOVÁNÍ Tato kompetence spočívá v uvědomění si důležitosti aktivního přesouvání činností, u kterých daný člověk opakovaně prokázal svoji kompetentnost a dosáhl požadovaného výsledku. Při delegaci na jinou osobu si takto kompetentní manažer ověřuje, že zaměstnanec rozumí smyslu i výsledku delegované činnosti a orientuje se v tom, jak k úkolu přistoupí a dokáže jej provést. Dále také manažer při delegaci...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Důvěra v úspěch

DŮVĚRA V ÚSPĚCH Člověk, který má velkou důvěru v úspěch, věří, že jeho snaha povede k žádoucím výsledkům. Může být zároveň vysoce cílevědomý, v tom případě však své cíle volí uvážlivě v závislosti na svých schopnostech a dovednostech. Pro tohoto člověka je typický optimismus a pozitivní uvažování v souvislosti s plněným úkolem či aktivitou. Jde...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Emoční stabilita

EMOČNÍ STABILITA Emoční stabilita se projevuje jako vyrovnanost nálad a emočního prožívání člověka. Díky této stabilitě je ostatním umožněno předvídat reakce emočně stabilního člověka. Emočně stabilní lidé jsou tedy vyrovnaní, zpravidla nevykazují nečekané náhodné změny chování či sklony k extrémnímu jednání. Obvykle nepodléhají zkratovitým řešením, zvládají stres i neočekávané situace, nevykazují známky emoční lability a mají zdravé sebevědomí. Dokážou...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Empatie

EMPATIE Empatie je způsobilost charakterizovaná mírou vcítění se do druhého, což zahrnuje napojení se na jeho identitu (ve zjednodušené podobě lze charakterizovat jako napojení se na vnímání, myšlení a prožívání). Pokud by šlo dosáhnout 100% empatie, dokázali bychom se stát tím druhým. Člověk s touto kompetencí bývá vyhledávaným společníkem pro druhé, neboť se v jeho přítomnosti cítí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

G faktor

G FAKTOR G faktor je zkratkou pro General faktor (obecný faktor). Jedná se o faktor, který určuje obecnou inteligenci člověka. Tato kompetence je nám vrozená. G faktor nám umožňuje rozlišovat detaily, řešit komplikace, vstřebávat nové informace apod. K základním charakteristikám lidského intelektu patří, že díky němu člověk dokáže rozlišovat stejné, podobné a rozdílné věci. G faktor...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Challenging

CHALLENGING Challenging je kompetence, která člověku umožňuje vést provokativní konverzaci takovým způsobem, aby dokázal lidi kolem sebe rychle a efektivně dostat k podstatným tématům a zároveň podněcoval jejich ochotu opouštět vlastní komfortní zónu se zájmem a zvídavostí. Takový člověk dovede dlouho mlčet a je připravený čelit pocitům nepohodlí u druhého člověka. Zároveň umí vyvažovat svůj přístup...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Komunikativnost

KOMUNIKATIVNOST Komunikativnost je kompetence projevující se otevřeností a bezproblémovostí v interakci s ostatními lidmi a zároveň ochotou vytvářet s druhými vztahy. Je typická přímými, jasnými a srozumitelnými sděleními. Ta mohou být verbální i neverbální povahy. Důležitý je příjemný pocit na straně komunikujícího. Zdravě komunikativní člověk jasně formuluje své myšlenky, dokáže aktivně naslouchat druhým, přiměřeně se prosadit...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Kontrolování výsledků a poskytování zpětné vazby

KONTROLOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Tato kompetence se projevuje tak, že člověk ve vedoucí pozici vždy kontroluje zadané úkoly. Dělá to pravidelně a dokáže vyhodnotit situaci v jednotlivých činnostech. Zpětnou vazbu předává konstruktivní formou s důrazem na využití principů nenásilné komunikace. Důležité je umět popsat konkrétní projevy chování a jednání, aby daný člověk věděl, co je...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Koučování

KOUČOVÁNÍ Kompetence koučování spočívá v tom být pozorný a vnímavý vůči druhému člověku. Plně kompetentní osoba rozumí základům lidské psychiky a skvěle ovládá principy konstruktivní komunikace, naslouchání a má způsobilost koučovat. Umí vytvořit prostor pro získání uvědomění a extrakci zkušeností. Dokáže také na potřebnou dobu upozadit své vlastní prožívání či myšlenky, zaměřit se na potřeby druhého...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Mentoring

MENTORING Kompetence mentoringu poskytuje manažerovi dovednost zjistit aktuální úroveň kompetencí a potřeb druhého člověka a zvolit tak k němu ten nejvhodnější přístup, který bude daného člověka optimálně rozvíjet. Takový manažer nejen že rozumí principům vzdělávání, rozvoje i učení se a dokáže je tak zohlednit ve vlastním přístupu k lidem, ale také výborně ovládá principy konstruktivní komunikace. To...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Multitasking

MULTITASKING Multitasking je kompetence spočívající ve způsobilosti zvládat více činností zároveň. Člověk s touto kompetencí vyhledává práci na více úkolech současně, preferuje rušnější pracovní prostředí a umí využívat strategie podporující jeho efektivitu a výkonnost. Zároveň má také zavedené způsoby, jak si obnovit své kapacity a zdroje tak, aby mohl této své kompetence naplno dlouhodobě využívat. Naproti tomu...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Naslouchání

NASLOUCHÁNÍ Jedná se o kompetenci spočívající ve vědomém, pozorném a aktivním naslouchání svému protějšku. To vyžaduje trpělivost a ochotu vyslechnout druhého a porozumět mu. Naslouchající člověk dává pozor, co mu druhý říká, a snaží se pochopit jeho stanovisko. A to i v případě, že s ním sám nesouhlasí. Pozorně, korektně a aktivně vstupuje do komunikace...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Objektivní odměňování a trestání

OBJEKTIVNÍ ODMĚŇOVÁNÍ A TRESTÁNÍ Se zdravou kompetencí objektivního odměňování a trestání vedoucí umí rozlišovat, co je jeho subjektivní hodnocení a co je objektivní pohled na výsledky pracovníka. Dokáže zhodnotit výkon pracovníka a následně jej odměnit nebo potrestat. Odměna či trest se pak váží ke konkrétním projevům chování, které má být podporováno nebo naopak potlačováno. V této...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Operativní plánování

OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ Operativní plánování umožňuje vedoucímu efektivně plánovat jak svoje vlastní činnosti, tak i činnosti druhých s ohledem na aktuální potřeby organizace. A to i za předpokladu, že je úkol komplikovaný a pro jeho splnění je nutno projít řadou dílčích kroků. Člověk s touto kompetencí také umí rozpoznat odchylky od plánu, na které pak umí pružně reagovat. Díky...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Orientace na výsledek

ORIENTACE NA VÝSLEDEK Orientaci na výsledek bychom mohli označit také jako aktivní cílevědomost. Jedná se o touhu dosáhnout určitého stavu či situace. Cílevědomý člověk si je svých cílů vědom. Aktivně cílevědomý člověk si stanovuje milníky, kterých chce dosáhnout, což mu umožní volit dílčí kroky a plánovat tak svůj postup. Tento člověk se zaměřuje na budoucnost...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Proklientský přístup

PROKLIENTSKÝ PŘÍSTUP Proklientský přístup spočívá v principu, že každý, s kým probíhá jednání, může být klient. Základním předpokladem této kompetence je uvědomění si, že jsme na světě od toho, abychom druhým byli prospěšní. Abychom jim sloužili v tom nejčistším slova smyslu. Klient má právo něco chtít a druhá strana má povinnost zjistit, co skutečně potřebuje, aby mu...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Přesvědčivost

PŘESVĚDČIVOST Přesvědčivost se jako kompetence projevuje v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Přesvědčivý člověk umí vlivně argumentovat a vystupovat tak, že na druhé působí věrohodně. Udává pádné a průkazné informace pro podporu svých tvrzení. Díky této své kompetenci může na druhé působit jako vlivný a schopný člověk. Plně kompetentní přesvědčivý člověk dovede v rámci svého působení...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Přijímání zpětné vazby

PŘIJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Člověk s rozvinutou kompetencí přijímání zpětné vazby je schopen otevřeně vyslechnout zpětnou vazbu od druhého. Tuto zpětnou vazbu ihned neodmítá ani jinak nehodnotí, a pokud má tendenci reagovat obranně, dokáže změnit způsob svého chování. Aktivně si o zpětnou vazbu říká. Tato kompetence mu umožňuje vidět, co je na zpětné vazbě přínosné a může...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Přizpůsobivost

PŘIZPŮSOBIVOST Tato kompetence se projevuje jako pružnost a flexibilita v myšlení, cítění i konání. Jedná se o kompetenci pružně se přizpůsobovat nově vzniklým situacím za vysoké otevřenosti vůči změně, či dokonce vyhledávání i vyvolávání změn a novinek. Přizpůsobivý člověk se rychle adaptuje na změny ve svém prostředí. Opakem přizpůsobivosti je rigidita, až ortodoxnost, kdy člověk vyžaduje...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Rozhodnost

ROZHODNOST Rozhodnost je kompetence, která se projevuje odhodlaností a pohotovostí v rozhodování. Rozhodný člověk je schopen rychle a bez váhání určit cíl a prostředky k jeho dosažení. Dovede zvážit alternativy a rozhodnout se pro tu aktuálně nejvhodnější, která přispěje k přiblížení se stanovenému cíli či jeho dosažení. Svojí rozhodností je člověk schopen a ochoten převzít odpovědnost za své...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Sebedisciplína

SEBEDISCIPLÍNA Sebedisciplína je kompetence projevující se usilovnou sebekázní při práci a pílí na cestě ke splnění vlastních cílů či cílů/úkolů, které přijal za vlastní. Člověk s rozvinutou sebedisciplínou na sebe klade vysoké nároky, záměrně se vydává za hranice své komfortní zóny a dokáže upřednostnit povinnosti a zodpovědnost tím, že vědomě odloží zábavu na později. Zároveň takovýto...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Sebevědomí a sebedůvěra

SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRA Pod pojmem sebevědomí si lze představit vědomí vlastní identity. Tedy vědomé přijetí toho, kým člověk je po všech stránkách. Je to uvědomění si života, vnímání pocitů a emocí, reflexe kompetencí, našich silnějších i slabších stránek. Tato kompetence umožňuje zdravě vnímat vzpomínky, znalosti, dovednosti i zkušenosti. To vše je autenticky přijímáno, aniž by měl...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Stanovování priorit

STANOVOVÁNÍ PRIORIT Kompetence stanovování priorit spočívá v tom, že člověk umí rozlišit různou úroveň důležitosti úkolů. Předchází tomu pravidelné získávání přehledu o aktuálním stavu a využívání všech dostupných informací a ostatních zdrojů. Pokud potřebné informace nemá, žádá o ně na správných místech. Takto kompetentní osoba má nastaveny a odsouhlaseny hlavní priority týmu, o kterých včas...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Strategické plánování a organizování

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ Kompetence strategického plánování a organizování umožňuje pracovat s vizemi i strategiemi zejména dlouhodobého horizontu. Zahrnuje i možná rizika, pro která jsou připravené scénáře vhodných reakcí. Osoba s rozvinutou kompetencí strategického plánování a organizování komunikuje takovým způsobem, že cíle jsou vyjádřeny srozumitelně a jasně tak, že každý ví, co má dělat a proč. Zároveň...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Taktické plánování

TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ Kompetence taktického plánování umožňuje manažerovi být ve spojení s vizemi jak krátkodobého, tak střednědobého charakteru. Díky tomu může volit vhodnou taktiku plánování tak, aby docílil jejich naplnění. Plně kompetentní manažer v taktickém plánování umí ve svém přístupu zohlednit stav a kondici celého týmu, aby byl naplněn cíl. Současně je schopen o svých cílech komunikovat jednoznačně a srozumitelně,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Tvořivost

TVOŘIVOST Tvořivost je kompetencí projevující se snahou něco vytvořit, vymyslet, navrhnout či vylepšit. Takto kompetentní člověk má smysl pro tvoření originálních nápadů či řešení problémů, které jsou současně užitečné společnosti. Tvořivá myšlenka je tak unikátní a zároveň využitelná v praxi. Být kreativním člověkem znamená umět se ponořit do problému, nacházet širší souvislosti a zároveň zůstávat...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Týmovost

TÝMOVOST Týmovost jako kompetence vyjadřuje tendenci člověka vyhledávat sociální skupiny a vstupovat do nich. Dále také upřednostňovat týmovou či skupinovou práci a prosazovat skupinové řešení problémů před prací individuálního charakteru. Kompetentní týmový člověk (často nazývaný „týmový hráč“) má předpoklady k efektivní práci v týmu. Má sklony uzavírat kompromisy či dohody tak, aby všichni členové skupiny byli spokojeni....
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedení porad

VEDENÍ PORAD Člověk se zdravě rozvinutou kompetencí vedení porad má vhodně nastavenou frekvenci i účast jednotlivých členů týmu na poradách. Má rozvinutou dovednost moderovat a vést poradu takovým způsobem, že je naplněn její účel. Dopomáhá mu k tomu fakt, že zná a využívá různé techniky pro práci se skupinou. Dbá na připravenost každého člena porady a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Využívání zdrojů

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ Vedoucí se zdravě rozvinutou kompetencí využívání zdrojů dokáže rozlišit, jaké zdroje v konkrétní situaci využít, a je aktivní a otevřený v hledání nových zdrojů. Ke zdrojům přistupuje s důrazem na šetrnost, hospodárnost a trvale udržitelný rozvoj. Zamýšlí se nad nimi už při plánování a stanovování požadovaných výsledků a díky tomu umí zhodnotit smysluplnost úkolů. Dovede vidět...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vytváření designu prostředí

VYTVÁŘENÍ DESIGNU PROSTŘEDÍ Tato kompetence spočívá v tom, že člověk rozvinutý ve vytváření designu prostředí vytváří na základě smyslu, mise, vize a hodnot organizace takové klima, které je s organizací v souladu. Dovede pojmenovat hodnoty a projevy, které mají prostředí formovat. Svým chováním zároveň ztělesňuje principy, jaké má dané prostředí být, a ostatní tak vede k tomu, aby...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zadávání úkolů

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ Zadávání úkolů spočívá v tom, že lidé s touto zdravě nastavenou kompetencí zadávají úkoly jasně a jednoznačně. Zároveň podávají vysvětlení, jaký má mít úkol smysl i očekávaný výsledek. Zadávají je s ohledem na aktuální úroveň kompetencí člověka, který má úkol splnit, a jeho způsobilost dokážou objektivně vyhodnotit. Umí tak vždy určit, komu úkol přidělit, a to...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST Zodpovědnost jako projev vědomé povinnosti je kompetence, která spočívá v uvědomělém, svědomitém a přívětivém postoji k povinnostem, závazkům a činnostem, které člověk zastává či vykonává. Jedná se o odpovědnost za vlastní rozhodnutí a vlastní život včetně ochoty přijmout následky vlastních rozhodnutí. Zodpovědnost se tak může odrážet v rovině pracovní, osobní i rodinné. Osobní zodpovědnost (jako...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.