1. Domů
  2. Databáze
  3. Kompetence
  4. Esenciální

Čestnost

ČESTNOST Čestnost, také označována jako poctivost, je kompetencí, která se projevuje maximálně korektním přístupem k ostatním lidem, k morálním a mravním zásadám a snahou o to, jak být druhým co nejvíce prospěšný. Čestný člověk je upřímný, poctivý a nezneužívá situace ve svůj prospěch. Bere ohledy na druhé. Důležité je pro něj dodržování společenských norem a hodnot, pravidel a morálky.  Přerostlá Pomáhá druhým lidem na úkor...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Emoční stabilita

EMOČNÍ STABILITA Emoční stabilita se projevuje jako vyrovnanost nálad a emočního prožívání člověka. Díky této stabilitě je ostatním umožněno předvídat reakce emočně stabilního člověka. Emočně stabilní lidé jsou tedy vyrovnaní, zpravidla nevykazují nečekané náhodné změny chování či sklony k extrémnímu jednání. Obvykle nepodléhají zkratovitým řešením, zvládají stres i neočekávané situace, nevykazují známky emoční lability a mají zdravé sebevědomí. Dokážou...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

G faktor

G FAKTOR G faktor je zkratkou pro General faktor (obecný faktor). Jedná se o faktor, který určuje obecnou inteligenci člověka. Tato kompetence je nám vrozená. G faktor nám umožňuje rozlišovat detaily, řešit komplikace, vstřebávat nové informace apod. K základním charakteristikám lidského intelektu patří, že díky němu člověk dokáže rozlišovat stejné, podobné a rozdílné věci. G faktor...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Naslouchání

NASLOUCHÁNÍ Jedná se o kompetenci spočívající ve vědomém, pozorném a aktivním naslouchání svému protějšku. To vyžaduje trpělivost a ochotu vyslechnout druhého a porozumět mu. Naslouchající člověk dává pozor, co mu druhý říká, a snaží se pochopit jeho stanovisko. A to i v případě, že s ním sám nesouhlasí. Pozorně, korektně a aktivně vstupuje do komunikace...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Rozhodnost

ROZHODNOST Rozhodnost je kompetence, která se projevuje odhodlaností a pohotovostí v rozhodování. Rozhodný člověk je schopen rychle a bez váhání určit cíl a prostředky k jeho dosažení. Dovede zvážit alternativy a rozhodnout se pro tu aktuálně nejvhodnější, která přispěje k přiblížení se stanovenému cíli či jeho dosažení. Svojí rozhodností je člověk schopen a ochoten převzít odpovědnost za své...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Sebevědomí a sebedůvěra

SEBEVĚDOMÍ A SEBEDŮVĚRA Pod pojmem sebevědomí si lze představit vědomí vlastní identity. Tedy vědomé přijetí toho, kým člověk je po všech stránkách. Je to uvědomění si života, vnímání pocitů a emocí, reflexe kompetencí, našich silnějších i slabších stránek. Tato kompetence umožňuje zdravě vnímat vzpomínky, znalosti, dovednosti i zkušenosti. To vše je autenticky přijímáno, aniž by měl...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST Zodpovědnost jako projev vědomé povinnosti je kompetence, která spočívá v uvědomělém, svědomitém a přívětivém postoji k povinnostem, závazkům a činnostem, které člověk zastává či vykonává. Jedná se o odpovědnost za vlastní rozhodnutí a vlastní život včetně ochoty přijmout následky vlastních rozhodnutí. Zodpovědnost se tak může odrážet v rovině pracovní, osobní i rodinné. Osobní zodpovědnost (jako...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.