1. Domů
  2. Databáze
  3. Kompetence
  4. Speciální

Angažovanost

ANGAŽOVANOST Pro angažovanost je typická aktivita, zájem a touha být něčeho součástí (např. pracovního týmu, projektu, skupiny, nápadu, hnutí). Tato vlastnost má velmi blízko k motivaci a cílevědomosti, má vliv na sebedůvěru člověka a na jeho zodpovědnost. Angažovaný člověk se hojně účastní dění a aktivně se projevuje, má zájem o sebeprosazení a vyjádření vlastního názoru […]

Ambicióznost

AMBICIÓZNOST Člověk s touto kompetencí čelí s odvahou a otevřeností novým výzvám a zvládá překážky. Nebojí se neznámého, a naopak k němu přistupuje aktivně. Nezažívá úzkost či obavy z budoucí situace, ale s důvěrou v pozitivní vývoj směřuje dále. Aktivně se angažuje v nových situacích a vstupuje do nových interakcí s ostatními. Ambicióznost může existovat i bez racionálního...

Delegování

DELEGOVÁNÍ Tato kompetence spočívá v uvědomění si důležitosti aktivního přesouvání činností, u kterých daný člověk opakovaně prokázal svoji kompetentnost a dosáhl požadovaného výsledku. Při delegaci na jinou osobu si takto kompetentní manažer ověřuje, že zaměstnanec rozumí smyslu i výsledku delegované činnosti a orientuje se v tom, jak k úkolu přistoupí a dokáže jej provést. Dále také manažer při delegaci...

Důvěra v úspěch

DŮVĚRA V ÚSPĚCH Člověk, který má velkou důvěru v úspěch, věří, že jeho snaha povede k žádoucím výsledkům. Může být zároveň vysoce cílevědomý, v tom případě však své cíle volí uvážlivě v závislosti na svých schopnostech a dovednostech. Pro tohoto člověka je typický optimismus a pozitivní uvažování v souvislosti s plněným úkolem či aktivitou. Jde...

Challenging

CHALLENGING Challenging je kompetence, která člověku umožňuje vést provokativní konverzaci takovým způsobem, aby dokázal lidi kolem sebe rychle a efektivně dostat k podstatným tématům a zároveň podněcoval jejich ochotu opouštět vlastní komfortní zónu se zájmem a zvídavostí. Takový člověk dovede dlouho mlčet a je připravený čelit pocitům nepohodlí u druhého člověka. Zároveň umí vyvažovat svůj přístup...

Komunikativnost

KOMUNIKATIVNOST Komunikativnost je kompetence projevující se otevřeností a bezproblémovostí v interakci s ostatními lidmi a zároveň ochotou vytvářet s druhými vztahy. Je typická přímými, jasnými a srozumitelnými sděleními. Ta mohou být verbální i neverbální povahy. Důležitý je příjemný pocit na straně komunikujícího. Zdravě komunikativní člověk jasně formuluje své myšlenky, dokáže aktivně naslouchat druhým, přiměřeně se prosadit...

Kontrolování výsledků a poskytování zpětné vazby

KONTROLOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Tato kompetence se projevuje tak, že člověk ve vedoucí pozici vždy kontroluje zadané úkoly. Dělá to pravidelně a dokáže vyhodnotit situaci v jednotlivých činnostech. Zpětnou vazbu předává konstruktivní formou s důrazem na využití principů nenásilné komunikace. Důležité je umět popsat konkrétní projevy chování a jednání, aby daný člověk věděl, co je...

Koučování

KOUČOVÁNÍ Kompetence koučování spočívá v tom být pozorný a vnímavý vůči druhému člověku. Plně kompetentní osoba rozumí základům lidské psychiky a skvěle ovládá principy konstruktivní komunikace, naslouchání a má způsobilost koučovat. Umí vytvořit prostor pro získání uvědomění a extrakci zkušeností. Dokáže také na potřebnou dobu upozadit své vlastní prožívání či myšlenky, zaměřit se na potřeby druhého...

Mentoring

MENTORING Kompetence mentoringu poskytuje manažerovi dovednost zjistit aktuální úroveň kompetencí a potřeb druhého člověka a zvolit tak k němu ten nejvhodnější přístup, který bude daného člověka optimálně rozvíjet. Takový manažer nejen že rozumí principům vzdělávání, rozvoje i učení se a dokáže je tak zohlednit ve vlastním přístupu k lidem, ale také výborně ovládá principy konstruktivní komunikace. To...

Objektivní odměňování a trestání

OBJEKTIVNÍ ODMĚŇOVÁNÍ A TRESTÁNÍ Se zdravou kompetencí objektivního odměňování a trestání vedoucí umí rozlišovat, co je jeho subjektivní hodnocení a co je objektivní pohled na výsledky pracovníka. Dokáže zhodnotit výkon pracovníka a následně jej odměnit nebo potrestat. Odměna či trest se pak váží ke konkrétním projevům chování, které má být podporováno nebo naopak potlačováno. V této...

Operativní plánování

OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ Operativní plánování umožňuje vedoucímu efektivně plánovat jak svoje vlastní činnosti, tak i činnosti druhých s ohledem na aktuální potřeby organizace. A to i za předpokladu, že je úkol komplikovaný a pro jeho splnění je nutno projít řadou dílčích kroků. Člověk s touto kompetencí také umí rozpoznat odchylky od plánu, na které pak umí pružně reagovat. Díky...

Orientace na výsledek

ORIENTACE NA VÝSLEDEK Orientaci na výsledek bychom mohli označit také jako aktivní cílevědomost. Jedná se o touhu dosáhnout určitého stavu či situace. Cílevědomý člověk si je svých cílů vědom. Aktivně cílevědomý člověk si stanovuje milníky, kterých chce dosáhnout, což mu umožní volit dílčí kroky a plánovat tak svůj postup. Tento člověk se zaměřuje na budoucnost...

Proklientský přístup

PROKLIENTSKÝ PŘÍSTUP Proklientský přístup spočívá v principu, že každý, s kým probíhá jednání, může být klient. Základním předpokladem této kompetence je uvědomění si, že jsme na světě od toho, abychom druhým byli prospěšní. Abychom jim sloužili v tom nejčistším slova smyslu. Klient má právo něco chtít a druhá strana má povinnost zjistit, co skutečně potřebuje, aby mu...

Přesvědčivost

PŘESVĚDČIVOST Přesvědčivost se jako kompetence projevuje v komunikaci a interakci s druhými lidmi. Přesvědčivý člověk umí vlivně argumentovat a vystupovat tak, že na druhé působí věrohodně. Udává pádné a průkazné informace pro podporu svých tvrzení. Díky této své kompetenci může na druhé působit jako vlivný a schopný člověk. Plně kompetentní přesvědčivý člověk dovede v rámci svého působení...

Přijímání zpětné vazby

PŘIJÍMÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY Člověk s rozvinutou kompetencí přijímání zpětné vazby je schopen otevřeně vyslechnout zpětnou vazbu od druhého. Tuto zpětnou vazbu ihned neodmítá ani jinak nehodnotí, a pokud má tendenci reagovat obranně, dokáže změnit způsob svého chování. Aktivně si o zpětnou vazbu říká. Tato kompetence mu umožňuje vidět, co je na zpětné vazbě přínosné a může...

Přizpůsobivost

PŘIZPŮSOBIVOST Tato kompetence se projevuje jako pružnost a flexibilita v myšlení, cítění i konání. Jedná se o kompetenci pružně se přizpůsobovat nově vzniklým situacím za vysoké otevřenosti vůči změně, či dokonce vyhledávání i vyvolávání změn a novinek. Přizpůsobivý člověk se rychle adaptuje na změny ve svém prostředí. Opakem přizpůsobivosti je rigidita, až ortodoxnost, kdy člověk vyžaduje...

Stanovování priorit

STANOVOVÁNÍ PRIORIT Kompetence stanovování priorit spočívá v tom, že člověk umí rozlišit různou úroveň důležitosti úkolů. Předchází tomu pravidelné získávání přehledu o aktuálním stavu a využívání všech dostupných informací a ostatních zdrojů. Pokud potřebné informace nemá, žádá o ně na správných místech. Takto kompetentní osoba má nastaveny a odsouhlaseny hlavní priority týmu, o kterých včas...

Strategické plánování a organizování

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ Kompetence strategického plánování a organizování umožňuje pracovat s vizemi i strategiemi zejména dlouhodobého horizontu. Zahrnuje i možná rizika, pro která jsou připravené scénáře vhodných reakcí. Osoba s rozvinutou kompetencí strategického plánování a organizování komunikuje takovým způsobem, že cíle jsou vyjádřeny srozumitelně a jasně tak, že každý ví, co má dělat a proč. Zároveň...

Taktické plánování

TAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ Kompetence taktického plánování umožňuje manažerovi být ve spojení s vizemi jak krátkodobého, tak střednědobého charakteru. Díky tomu může volit vhodnou taktiku plánování tak, aby docílil jejich naplnění. Plně kompetentní manažer v taktickém plánování umí ve svém přístupu zohlednit stav a kondici celého týmu, aby byl naplněn cíl. Současně je schopen o svých cílech komunikovat jednoznačně a srozumitelně,...

Týmovost

TÝMOVOST Týmovost jako kompetence vyjadřuje tendenci člověka vyhledávat sociální skupiny a vstupovat do nich. Dále také upřednostňovat týmovou či skupinovou práci a prosazovat skupinové řešení problémů před prací individuálního charakteru. Kompetentní týmový člověk (často nazývaný „týmový hráč“) má předpoklady k efektivní práci v týmu. Má sklony uzavírat kompromisy či dohody tak, aby všichni členové skupiny byli spokojeni....

Tvořivost

TVOŘIVOST Tvořivost je kompetencí projevující se snahou něco vytvořit, vymyslet, navrhnout či vylepšit. Takto kompetentní člověk má smysl pro tvoření originálních nápadů či řešení problémů, které jsou současně užitečné společnosti. Tvořivá myšlenka je tak unikátní a zároveň využitelná v praxi. Být kreativním člověkem znamená umět se ponořit do problému, nacházet širší souvislosti a zároveň zůstávat...

Vedení porad

VEDENÍ PORAD Člověk se zdravě rozvinutou kompetencí vedení porad má vhodně nastavenou frekvenci i účast jednotlivých členů týmu na poradách. Má rozvinutou dovednost moderovat a vést poradu takovým způsobem, že je naplněn její účel. Dopomáhá mu k tomu fakt, že zná a využívá různé techniky pro práci se skupinou. Dbá na připravenost každého člena porady a...

Vytváření designu prostředí

VYTVÁŘENÍ DESIGNU PROSTŘEDÍ Tato kompetence spočívá v tom, že člověk rozvinutý ve vytváření designu prostředí vytváří na základě smyslu, mise, vize a hodnot organizace takové klima, které je s organizací v souladu. Dovede pojmenovat hodnoty a projevy, které mají prostředí formovat. Svým chováním zároveň ztělesňuje principy, jaké má dané prostředí být, a ostatní tak vede k tomu, aby...

Využívání zdrojů

VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ Vedoucí se zdravě rozvinutou kompetencí využívání zdrojů dokáže rozlišit, jaké zdroje v konkrétní situaci využít, a je aktivní a otevřený v hledání nových zdrojů. Ke zdrojům přistupuje s důrazem na šetrnost, hospodárnost a trvale udržitelný rozvoj. Zamýšlí se nad nimi už při plánování a stanovování požadovaných výsledků a díky tomu umí zhodnotit smysluplnost úkolů. Dovede vidět...

Zadávání úkolů

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ Zadávání úkolů spočívá v tom, že lidé s touto zdravě nastavenou kompetencí zadávají úkoly jasně a jednoznačně. Zároveň podávají vysvětlení, jaký má mít úkol smysl i očekávaný výsledek. Zadávají je s ohledem na aktuální úroveň kompetencí člověka, který má úkol splnit, a jeho způsobilost dokážou objektivně vyhodnotit. Umí tak vždy určit, komu úkol přidělit, a to...