1. Domů
  2. Databáze
  3. Pracovní role

Asistent CEO

Smysl role Tato role existuje proto, aby zajišťovala administrativní podporu ředitele společnosti tak, aby se sám mohl soustředit na samotné řízení organizace. Asistent zpracovává širokou škálu administrativních agend a funguje jako „pravá ruka“ CEO organizace. Svojí činností například podporuje hladký chod administrativy, organizuje kalendář ředitele a pomáhá s vedením komunikace. Činnosti Zajištění administrativy JE POVINEN: Připravovat […]
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Auditor

Smysl role Pracovní pozice auditora existuje proto, aby nezávisle ověřovala, zda uvedené údaje podávají věrný a pravdivý obraz o organizaci či její části, výsledcích a tocích a zda jsou tyto aspekty v souladu s předepsanými pravidly a předpisy danými českým zákonem, konsekventně s obvyklým způsobem lege artis. Činnosti Příprava na audit JE POVINEN: Naplánovat efektivní průběh...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Copywriter

Smysl role Role existuje proto, aby svojí činností přímo podporovala marketingovou a PR propagaci organizace. Copywriter zajišťuje psaní článků, příspěvků a dalších formátů psaného textu, které mají za cíl naplnit konkrétní účel stanovený zadavatelem (v souladu s marketingovými a PR cíli organizace). Copywriter zabezpečuje, aby texty, které píše, byly pro cílovou skupinu čtenářů relevantní, srozumitelné a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

CEO

Smysl role Role existuje proto, aby zabezpečovala trvale udržitelnou a ekonomicky ziskovou organizaci. Dále tato role existuje proto, aby zabezpečovala, že společnost přitahuje ty správné hodnotově orientované klienty, spolupracovníky i dodavatele mimo jiné i díky tomu, že vytváří efektivní marketingové a PR aktivity. Také proto, aby zajišťovala nadstandardní vztahy jak uvnitř společnosti, tak i se...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Daňový specialista

Smysl role Role daňového specialisty existuje proto, aby zajistila plnění daňových a dalších povinností organizace s tímto tématem souvisejících. Specialista zajišťuje aplikaci daňových zákonů, koordinaci daňových řízení a jednotlivých úkonů ke splnění daňových povinností. Řeší daňové nesrovnalosti a obhajuje zvolené postupy ve správním řízení. Zajišťuje metodické výklady k uplatňování zákonů. Komunikuje se správcem daně a poskytuje...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Ekonom

Smysl role Role ekonoma existuje proto, aby zajistila stabilní a funkční finanční zázemí společnosti. Ekonom dohlíží na finanční toky ve společnosti a jejich nastavení. Zpracovává finanční plány a rozpočty společnosti za účelem dosažení maximální hospodárnosti a ziskovosti společnosti. Dohlíží zejména na výdaje manažerským způsobem tak, aby vše odpovídalo ekonomickým záměrům společnosti. Činnosti Tvorba finančního plánování...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Expert na multimediální záznamy

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila zhotovení multimédií (fotografií, videí, zvukových stop apod.) – dále jen expert – na základě zadání a v souladu s účelem, který mají zadavateli přinést. Expert svým kreativním přístupem ztvárňuje vhodnou formou zadání a zajišťuje, že má všechny potřebné zdroje pro vyhotovení díla. Zodpovídá za hladký průběh tvorby a výslednou podobu...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Fakturant

Smysl role Fakturant existuje ve společnosti pro to, aby byl zajištěn hladký a správný průběh odchozí i příchozí fakturace. Náplní této role je především zpracování příchozích faktur, jejich evidence, vystavování faktur a jejich řádná archivace. Fakturant zajišťuje vhodná vstupní data pro vytvoření a zpracování faktur, vystavuje faktury a zasílá je odběratelům. Dále také vypracovává prvotní...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Finanční ochránce firmy

Smysl role Role finančního ochránce firmy existuje proto, aby zabezpečila organizaci pro případy neočekávaných událostí, které by mohly mít negativní dopad na chod firmy. Finanční ochránce zajišťuje pojištění majetku firmy, stará se o správné nastavení a splácení úvěrů, zajišťuje výhodné investice a spravuje bankovní účty firmy. Svojí činností zajišťuje v uvedených oblastech podmínky co nejvýhodnější pro...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Jednatel

Smysl role Smyslem této role je, aby jednala jménem společnosti, přičemž podstatou tohoto jednání je spolurozhodování o společnosti v důležitých krocích. Dalším směrem jednání této role je zastupování organizace vůči orgánů veřejné moci. K dalším podstatným činnostem patří oblast ekonomického a obchodního směřování společnosti, ve kterém ze své role udává směr, jenž je posléze naplňován exekutivními orgány...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Kontrolor kvality

Smysl role Tato role existuje proto, aby společnost interně i externě produkovala maximální kvalitu služeb či produktů. Kontrolor kvality zajišťuje kontrolu a dodržování pracovních postupů, podílí se na analýze příčin chyb či nesrovnalostí a provádí výstupy kontroly kvality s doporučenými závěry směřující ke zvyšování kvality. Dále kontroluje dodržování systému řízení, provádí interní i externí audity či...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Koordinátor projektu

Smysl role Koordinátor projektu svojí činností zajišťuje, aby proběhla specifická realizace pro klienta úspěšně v souladu se zadáním a k jeho spokojenosti. Koordinátor plánuje realizaci, dohlíží nad jejím postupem, spolupracuje s ostatními rolemi, komunikuje s klientem a vyhodnocuje úspěšnost provedené realizace s ohledem na původní plán. V neposlední řadě také popisuje, zefektivňuje a aktualizuje postupy související s realizací. Činnosti Plánování realizace JE...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Logistik

Smysl role Smyslem role logistika je, aby optimalizoval materiálový tok z výroby, ve skladování i v transportu a organizace tak byla schopná dodávat produkty a služby svým odběratelům v očekávaném čase a řádnou kvalitou. Svojí činností logistik zajišťuje dopravu zboží k zákazníkům společnosti, zaměřuje se na efektivitu procesů souvisejících s dopravou a vede příslušnou evidenci všech dokumentů. Činnosti Optimalizace výrobních...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Marketingový analytik

Smysl role Role marketingového analytika existuje proto, aby analyzovala možnosti a potřeby trhu a pomocí těchto analýz nacházela nové klienty, aktualizovala přehled jejich potřeb, předkládala návrhy pro nové produkty či služby společnosti. Analytik zkoumá požadavky a potřeby zákazníků z pohledu vhodné cílové skupiny. Stejně tak sleduje i postavení společnosti na trhu v porovnání s konkurencí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Mluvčí

Smysl role Smysl této role spočívá především v jejím přesahu do oblasti mediální politiky. Mluvčí zastupuje společnost v očích veřejnosti, jménem společnosti k veřejnosti promlouvá různými formami komunikace a spolupodílí se tak na vytváření obrazu společnosti v očích veřejného mínění. K jeho základním povinnostem patří vytváření koncepce a strategie v celé této oblasti. Další důležitá činnost role mluvčího je i úloha...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Mzdový účetní

Smysl role Mzdový účetní v organizaci existuje proto, aby zajistil fungování společnosti z pohledu správně nastaveného a probíhajícího vyplácení mezd a jiných odměn zaměstnancům. Zodpovídá za to, že jsou včas, kvalitně a efektivně vykonávány všechny činnosti, které jsou spojené s výpočty a platbami mezd (platů) pro zaměstnance, výpočty odvodů a jejich správné a včasné úhrady včetně příslušné evidence....
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Nákupčí

Smysl role Mezi hlavní činnosti nákupčího patří zajištění celé oblasti dodávek materiálu, surovin, strojů či zboží takovým způsobem, aby vyjednal co nejvýhodnější podmínky pro společnost s ohledem na kvalitu a cenu. Během své činnosti vede poptávková řízení, vybírá dodavatele a uzavírá s nimi kontrakty. Mimo jiné se také stará o objednávkový systém, ve kterém objednávky vyřizuje a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Navolávač schůzek

Smysl role Navolávač schůzek zajišťuje, že je z kontaktů na potenciální zákazníky navoláno dostatečné množství schůzek tak, aby obchodníci měli možnost uzavřít potřebné množství obchodních případů. Svojí činností tak přispívá k získávání zákazníků a je zpravidla prvním kontaktem potenciálního zákazníka se společností. Z toho důvodu je důležité, aby dbal svým vystupováním na profesionalitu a vhodnou reprezentaci společnosti. Navolávač...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Obchodník lovec

Smysl role Smyslem této role je zajištění přísunu nových zákazníků do společnosti. Obchodník lovec zná velmi dobře produkty a služby společnosti, ví, kdo je její zákazník a kde jej najít. Aktivně usiluje o získávání nových zákazníků, navazuje nové vztahy a uzavírá obchody tak často, jak je to jen možné. Převážně působí v terénu u zákazníka. V neposlední...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Obchodník pečovatel

Smysl role Smyslem této role je zajištění nadstandardní péče o stávající klienty společnosti. Obchodník pečovatel má přehled o potřebách konkrétních zákazníků, o stavech jejich smluv i objednávek a pravidelně je kontaktuje za účelem rozvoje obchodního vztahu s cílem podpořit prodej u daného zákazníka. Obchodník se skvěle orientuje v produktech a službách společnosti, rozumí tomu, kdo je její...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Ochránce průmyslových vzorů a patentů

Smysl role Hlavní úlohou této role je zajišťování ochrany průmyslového vlastnictví. Také se stará o veškeré odborné činnosti a správu ve věcech průmyslového vlastnictví. K jeho důležitým funkcím patří vyřizování a vedení dokumentace, jakou jsou patentové přihlášky, přihlášky ochranných známek atd. Svým působením tak zajišťuje, že je veškeré know-how společnosti kvalitně a nadčasově chráněno před zneužitím...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Personalista

Smysl role Role existuje proto, aby byli do interních řad společnosti vybíráni kompetentní spolupracovníci tak, aby toto spojení bylo co nejvýhodnější a nejpřínosnější pro obě strany. Je strážcem firemní kultury, proto usiluje o co nejhlubší poznání osobnosti, kompetencí i hodnotové orientace uchazeče tak, aby mohlo dojít k efektivnímu a výsledky přinášejícímu spojení mezi ním, rolí,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pokladní

Smysl role Tato role zajišťuje příjem a výdej peněz z pokladny společnosti. Přejímá do pokladny hotovost od kompetentních osob a vyplácí hotovost k nákladům společnosti na základě jejich řádného schválení. Jejím úkolem je vedení požadované evidence a zajištění správnosti všech záznamů. Eviduje a kontroluje pokladní účetní doklady, připravuje doklady pro automatické zpracování a zabezpečuje bezpečnou archivaci všech...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Pracovník expedice a skladu

Smysl role Role pracovníka expedice a skladu existuje proto, aby zajišťovala včasnou, řádnou a kompletní expedici zboží na základě objednávky odběratele společnosti. Jejím smyslem je to, aby se objednané zboží dostalo k zákazníkům v očekávaném stavu a termínu a organizace tak dlouhodobě naplňovala jejich potřeby a prosperovala. Dále je jejím smyslem, aby pečovala o řádný a přehledný stav...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Právník

Smysl role Hlavní úlohou této role je poskytování právních rad, zajištění souladu ve fungování společnosti z pohledu práva a zastupování společnosti v rámci soudních řízení, mediací či arbitráží. Právník zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti. Věnuje se právním rozborům a vytvoření stanovisek, sepisuje listiny. Poskytuje veškerý právní servis, který je pro organizaci potřebný a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Prokurista

Smysl role Prokurista je role, která má zmocnění k celé řadě úkonů. Tzv. prokura je součástí zákona o obchodních korporacích a díky ní bývá prokurista zplnomocněn k takovým činnostem, ke kterým by byl jinak nezbytný podpis jednatele firmy. Prokurista jedná jménem společnosti a zastupuje ji v některých úkonech. Činnosti Zastupování společnosti v jednáních JE POVINEN: Účastnit se smluvených...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Recepční

Smysl role Recepční svojí činností zásadně přispívá k funkčnímu chodu společnosti po provozní a administrativní stránce. Zajišťuje, že jsou k dispozici všechny potřebné materiály provozního charakteru tak, aby pracovníci mohli řádně vykonávat svoji práci. Stará se o předávání informací, komunikaci s klienty i dodavateli. V neposlední řadě zajišťuje hladké naplánování schůzek i jejich řádnou evidenci. Činnosti Zpracování pošty JE...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Servisní technik

Smysl role Role servisní technik existuje proto, aby zajistila servisní a poradenskou činnost zákazníkům společnosti při využívání jejích produktů či služeb. Mezi činnosti jeho práce patří mimo jiné zabezpečení servisní činnosti, provádění montáže a instalace výrobků u zákazníků, jejich uvedení do provozu. Může také sbírat podklady k reklamačním stížnostem zákazníků, o své práci vede příslušnou...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Specialista marketingu

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila naplňování strategického plánu organizace skrze marketingové aktivity, jejichž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, jejích konkrétních produktů a služeb. Specialista marketingu pečuje i o značku firmy, dostává ji do povědomí zákazníků i širší veřejnosti za účelem zvýšení prodeje. Komplexně zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamními,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Specialista pro rozvoj dodavatelů

Smysl role Specialista pro rozvoj dodavatelů je zodpovědný za rozvoj a vzdělávání důležitých dodavatelů společnosti tak, aby byla zajištěna podpora pro zvýšení kvality dodávaných produktů či služeb ze strany dodavatele. Má na starost mapování, analýzu a nastavení procesů rozvoje ve vztahu k dodavatelům. Úzce spolupracuje s realizační částí společnosti i s ostatními rolemi z oddělení kvality, aby měl co...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Specialista produktů a služeb

Smysl role Role produktového specialisty existuje proto, aby byla zajištěna tvorba koncepce firemních produktů a služeb, jejich implementace a následné úpravy a aktualizace v závislosti za zpětné vazbě získané od zákazníků společnosti. Specialista produktů a služeb řeší kompletní životní cyklus daného produktu či služby, navrhuje a následně zajišťuje úpravy parametrů dle požadavků trhu, aby tak produkt...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce banky znalostí

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila aktuální databázi know-how organizace v optimálním prostředí/systému či aplikaci. Pečuje o to, aby si každý pracovník organizace uvědomoval význam sdílení know-how s důrazem na jeho zachycení ve srozumitelném a přehledném systému. Podporuje napříč organizací pravidelné zaznamenávání znalostí, best practises, aktualizaci informací a jejich předávání mezi pracovníky. Díky svému působení umožňuje...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce certifikátů

Smysl role Smysl této role spočívá v zajištění všeho potřebného, aby byla zcela legitimní činnost společnosti dle právních či jiných požadovaných norem. Člověk, který se o certifikace dané společnosti stará, zajišťuje správnost, platnost a uspořádanost celého certifikačního systému společnosti a dbá, aby byly všechny dokumenty přehledně a správně uspořádány. Stejně tak dbá na jejich pravidelnou aktualizaci,...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce databáze potenciálních zákazníků

Smysl role Správce databáze potenciálních zákazníků zajišťuje dostatečný přísun kontaktů na kompetentní osoby na straně zákazníka, se kterými lze jednat o koupi produktů či služeb společnosti. Svojí činností tak podporuje obchodníky a navolávače schůzek tím, že jim předává kompletní relevantní informace o potenciálních zákaznících a usnadňuje tak jejich oslovování. Správce databáze potenciálních zákazníků zná všechny...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce IS-IT

Smysl role Role existuje proto, aby zajistila efektivně fungující technické (hardware, software i netware) zázemí firmy. Komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí. Zajišťuje kompletní podporu pracovníkům společnosti. Činnosti Správa operačních systémů a počítačových sítí JE POVINEN: Zajistit výběr, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí s ohledem...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce klientské komunity

Smysl role Role správce komunity klientů existuje v organizaci proto, aby skrze svoji činnost prohlubovala vztahy s klíčovými zákazníky společnosti, zajišťovala nadstandardní péči a tím podporovala stabilitu i rozšiřování zákaznického portfolia. Správce komunity klientů aktivně komunikuje s klíčovými klienty, organizuje jejich setkávání, spojení s kulturou organizace a rozvoj spojený s firemními produkty a službami. Činnosti Tvorba konceptu komunity klientů JE...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce kvalifikací

Smysl role Osoba kompetentní k vykonávání této role určuje a vyhodnocuje, co je potřeba pro získání příslušné kvalifikace pracovníků v daném odvětví a působení společnosti. Zajišťuje, že osoby pracující v dané společnosti tyto požadavky splňují. Domlouvá a řídí pak celý průběh získávání příslušné kvalifikace u konkrétní osoby a dbá, aby byla zajištěna veškerá potřebná dokumentace. Dohlíží také nad termíny...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce objektu a majetku

Smysl role Tato tole existuje, aby byly zajištěny dlouhodobě vhodné a uspokojivé podmínky objektu, ve kterém daná společnost sídlí. To zajišťuje správný chod firmy. Jeho úlohou je udržování fungujícího vybavení v celé budově, udržování čistoty, zajišťování drobných oprav a údržby. V neposlední řadě kontroluje a požaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí. Dále existuje proto, aby...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce organizačního systému

Smysl role Role existuje proto, aby svojí činností zajistila, že je v organizaci veden dostatečný a adekvátně detailní organizační systém, který napomáhá rozdělení odpovědností pracovníků, přesnému pojmenování očekávaných výsledků a předatelnosti procesů napříč organizací. Zajišťuje, že je vedený systém aktuální a využívaný napříč organizací. Správce organizačního systému rozšiřuje v organizaci povědomí o důležitosti vedení systému a rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce pohledávek po splatnosti

Smysl role Role správce pohledávek po splatnosti existuje proto, aby zajistila řádnou správu, evidenci a vyřizování pohledávek, které organizaci vzniknou. Jejím smyslem je co nejvíce snížit dopad vzniklých pohledávek tak, aby firma měla veškeré peníze řádně a včas. Správce pohledávek řídí celý proces spojený se správou pohledávek od prvotní reakce na vzniklou pohledávku, přes evidenci a...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce PR

Smysl role Tato role existuje proto, aby zajistila informovanost zájmových skupin uvnitř organizace a napomohla k hlubšímu propojení zaměstnanců s identitou a cíli firmy stejně tak jako budování vztahů s veřejností. Sbírá dostupné informace o společnosti a značce, konzultuje vznik, realizaci PR strategie a vhodný výběr komunikačních kanálů, aby tak došlo k tomu, že společnost bude v očích...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce procesu stávání se zákazníkem

Smysl role Správce procesu stávání se zákazníkem v organizaci podporuje získávání zákazníků. Zná velmi dobře všechny aktuální produkty a služby společnosti, orientuje se v zákaznících (zná jejich potřeby a ví, jakým způsobem je organizace dokáže naplnit) a vytváří podpůrné podněty a materiály různého typu za účelem snazšího uzavření obchodu se zákazníkem. Pro tuto roli je velmi podstatná...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Správce veletrhů, výstav a kongresů

Smysl role Smyslem této role je podporovat marketing, PR a obchod společnosti díky zajištění zviditelnění organizace skrze její účast na veletrzích, výstavách a kongresech či jiných akcích, kde se koncentrují cílové skupiny klientů. Správce tak zajišťuje podporu prodeje produktů a služeb firmy včetně rozšiřování povědomí o značce společnosti. Skrze svoji činnost zastřešuje výběr vhodných akcí, vhodného...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Strážce firemní kultury

Smysl role Role existuje proto, aby svojí činností zajišťovala, že má organizace aktuální a pojmenované všechny základní prvky firemní kultury, a jako takové jsou dodržované napříč jednotlivými částmi organizace. Podporuje povědomí pracovníků o důležitosti firemní kultury a zajišťuje ve spolupráci s dalšími rolemi její manifest do fyzického prostředí organizace stejně jako do procesů jednotlivých oddělení. V neposlední...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Účetní

Smysl role Účetní zodpovídá za vedení účetnictví v příslušné účetní jednotce v souladu s obecně závaznými právními normami. Dále zabezpečuje veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím a zodpovídá za organizační a systematické vedení účtárny. Provádí účetní zápisy, shromažďuje a kontroluje účetní doklady. Svojí činností zajišťuje, že je všechno účetnictví vedeno přehledně, je snadno dohledatelné pro interní účely...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí financí

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí HR a komunikace

Smysl role Smyslem této role je, aby zajistila fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí kvality

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí marketingu

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí obchodu

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí PR

Smysl role Smyslem této role je, aby zajistila fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vedoucí realizace

Smysl role Smyslem této role je zajistit fungující oddělení, které pravidelně přináší požadované výsledky, čímž podporuje plnění cílů společnosti. Vedoucí zajišťuje vznik plánu oddělení, který navazuje na stanovené firemní cíle, organizuje a koordinuje činnost svých podřízených tak, aby pravidelně naplňovali a přinášeli výsledky, které od nich společnost potřebuje, skrze konstruktivní předávání zpětné vazby tým rozvíjí...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vlastník

Smysl role Role vlastníka organizace je tu proto, aby přinášela organizaci pevné základy v podobě smyslu její existence, základních pilířů jejího fungování, strategické záměry, zejména vize a strategické cíle. Vlastník firmy je osoba, která vložila do organizace základní kapitál, a má tím nad ní a jejím majetkem svrchované právo. Poznámka: u malých organizací zpravidla platí, že...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Vrátný

Smysl role Vrátný existuje pro to, aby zajišťoval, že jsou do prostor společnosti vpuštěny jen osoby, které tam být vpuštěny mají. Svojí činností udržuje přehled nad tím, za jakým účelem dané osoby prostory společnosti navštěvují a tyto důvody aktivně ověřuje dle interních bezpečnostních postupů. Dále také informuje o návštěvnících pracovníky společnosti. V neposlední řadě také zpravidla...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.

Zpracovatel stížností a reklamací

Smysl role Zpracovatel stížností a reklamací se orientuje ve všech produktech či službách společnosti, zná jejich základní charakteristiky, obvyklé termíny dodání, kvalitu a nejčastěji komunikuje s oddělením výroby. Zodpovídá za úspěšné vyřízení komunikace se zákazníky, a to obzvlášť v záležitostech stížností a reklamací tak, aby zákazník odcházel z komunikace s autentickým pocitem pochopení, uznání a spokojený s tím, že se o...
Pro zobrazení obsahu musíte nejdříve zakoupit jednu z licencí.